Nainstalujte si prosím Flash Player

Základní škola T.G.Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov - idatabaze.czZákladní školy - idatabaze.cz
ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Dolní Bousov je úplná škola s 1. až 9. ročníkem, obvykle s jednou třídou v ročníku, průměrným počtem žáků 300. Průměrná naplněnost tříd je 25 žáků. Kromě místních navštěvují školu i žáci z patnácti okolních obcí, z nichž dojíždí autobusy nebo vlakem. Areál školy je umístěn v centru města.

V hlavní budově školy jsou kmenové třídy, kabinety, školní jídelny, počítačová učebna, jedno oddělení školní družiny, malá tělocvična, šatny, školní kuchyně s jídelnou a sociální zařízení žactva a pedagogických pracovníků. Materiální vybavenost je na dobré úrovni, vychází z finančních možností školy.

Velikost pedagogického sboru se mění v závislosti na počtu žáků a tříd. Převážná většina sboru jsou kvalifikovaní pedagogové. Všichni pedagogičtí pracovníci se účastní různých forem dalšího vzdělávání, absolvovali modul Z v projektu P1 SIPVZ, většina absolvovala nástavbový modul P. Většina pedagogů absolvovala vzdělávací kurz Program ochrany dětí, pořádaný linkou bezpečí. Všichni učitelé jsou proškolováni v problematice ochrany při mimořádných událostech a procházejí základním kurzem první pomoci. Další vzdělávání zaměřujeme na rozšiřování dovedností při uplatnění nových metod při výuce.

Během školního roku realizujeme několik projektů rozličně tematicky zaměřených. Obsah projektů vychází z kulturních tradic, momentální nabídky vzdělávacích institucí a aktuálních výchovně vzdělávacích potřeb školy (Barevný týden, Noc s Andersenem, Recyklohraní). Do mezinárodních projektů se škola nezapojuje.

Škola pravidelně spolupracuje s rodiči žáků formou třídních schůzek (všichni rodiče). Další informace získávají rodiče z webových stránek školy i ze stránek jednotlivých tříd. Aktivní spolupráce je i se zřizovatelem (spolupořádání různých kulturních akcí), městskou knihovnou a infocentrem (besedy, výstavy). Vedení školy pravidelně spolupracuje s Radou školy při řešení problémů a zlepšování výuky. Pravidelná je i spolupráce se školskými poradenskými zařízeními v Mladé Boleslavi a Jičíně (zjišťování školní zralosti, diagnostika poruch učení, poradenství při volbě povolání).