Školská rada

Činnost Školské rady

Činnost školské rady je upravena školským zákonem (Zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění § 167 a § 168).

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků,  pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Úkoly školské rady

vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru, hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
projednává inspekční zprávy České školní inspekce
podává podněty o oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Členové školské rady

Aktuální složení školské rady pro období 2016 – 2019

Jmenovaní zřizovatelem:
Ing. Robert Olbrich
Ing. Petr Nosek

Aleš Pitro


Zvolení zákonní zástupci žáků:
Eva Koliášová

Pavla Bartková
Eliška Šourková


Zvolení pedagogičtí pracovníci:
Mgr. Vendula Budínová
Mgr. Vladimíra Nocarová
Mgr. Helena Pánková

Předsedou školské rady byl zvolen Ing. Robert Olbrich