Školní rada

Členové Školní rady jsou vždy dva zástupci z každé třídy, od 2. třídy výše. Pravidelně se schází na schůzkách 1x za měsíc s ředitelkou školy.

Cíle:

 • připomínky a náměty ke zlepšení chodu školy, řešení problémů vzniklých během školního roku
 • seznámení žáků s plánovanými akcemi na další měsíc
 • vytvoření zázemí pro vyslovení názorů a námětů žáků týkajících se života školy
 • zapojení žáků do života školy
 • spolupodílení se na dodržování pravidel školy
 • organizace školních akcí, soutěží, projektů
 • spolupráce s vyučujícími
 • učení žáků lepším komunikačním dovednostem mezi sebou, ve vztahu k vyučujícím a všem dospělým
 • vést žáky k aktivnímu přístupu při dění ve škole
 • pěstovat pěkné vztahy mezi žáky, vzájemnou pomoc a respekt

Povinnosti a práva

 • pravidelně se účastní jednání parlamentu, kde projednávají společné problémy nebo návrhy svých tříd
 • zvolení zástupci prezentují názory celé třídy
 • žáci se účastní života školy a školních akcí
 • mohou přijít s vlastními návrhy a nápady
 • předkládají vedení školy své připomínky a návrhy, mohou navrhnout řešení některých problémů
 • žáci podněcují spolupráci mezi třídami a snaží se do svých projektů zapojit všechny spolužáky