1. Přihlašování ke stravování, zakoupení čipu

Přihlašování ke stravování se provádí v kanceláři školní jídelny vyplněním přihlášky, která platí od 1. 9. – 30. 6. v daném školním roce. Po odevzdání přihlášky bude strávníkovi přiděleno uživatelské jméno a heslo ke vstupu do internetového programu www.e-jidelnicek.cz a strávník si pro výdej oběda zakoupí v kanceláři školní jídelny čip, který se stává jeho majetkem. Vztahuje se na něj záruka dvou let, případné reklamace vyřizuje vedoucí školní jídelny. V ceně čipu (145 Kč) je zahrnuto volné přihlašování a odhlašování obědů, volný výběr jídel a možnost kontroly odběru. Při jeho ztrátě je třeba neprodleně informovat pracovnici v kanceláři školní jídelny, aby zablokovala výdej. Strávník si musí nejpozději do 5 dnů zakoupit čip nový. Zapomene-li strávník čip, v době oběda dostane v kanceláři školní jídelny náhradní doklad, který předá kuchařce u výdeje stravy. Opakovaná docházka bez čipu opravňuje vedoucí ŠJ strávníka dočasně vyloučit ze stravování.

2. Platby za stravné

 Pro úhradu stravného zvolte bezhotovostní způsob placení trvalým příkazem z účtu (před zřízením trvalého příkazu si strávník vyžádá u vedoucí školní jídelny variabilní symbol a konkrétní částku, která vychází z ceny stravného). Stravné se platí předem vždy do 20. dne v měsíci (v srpnu na září, v září na říjen atd.). Teprve došlá částka na účet školy opravňuje k odběru obědů. Strávník má objednán oběd č. 1. Doporučujeme pro měsíce červen a červenec přerušit trvalý příkaz a v srpnu jej opět obnovit s aktualizovanou částkou. V červenci proběhne vyúčtování a navrácení přeplatků stravného. Z technických a bezpečnostních důvodů je možné pouze ve výjimečných případech stravné uhradit v hotovosti v kanceláři vedoucí ŠJ.

Č. účtu: 265627730/0300

3. Kategorie strávníků, ceny obědů.      

7  –  10  let  / ZŠ /           28,-  Kč.              TP               560,- Kč.

11  –  14  let  / ZŠ /         30,-  Kč.              TP               600,- Kč.

15  a  více let/ ZŠ /         32,-  Kč.              TP               640,- Kč.                   

Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují výše uvedeného věku. Školním rokem se rozumí doba od 1. září do 31. srpna. Strávník má podle zákona nárok na zvýhodněné stravování (pouze za cenu potravin) jen za jeho přítomnosti ve škole. Po odhlášení si pouze první den nepřítomnosti žáka mohou rodiče vyzvednout oběd ve vlastním jídlonosiči.

4. Odhlašování obědů

Odhlašování obědů provádí strávník nebo jeho zákonný zástupce v internetovém programu www.e-jidelnicek.cz (odkaz na www stránkách školy) nebo pomocí objednávkového terminálu umístěného v prostoru chodby u jídelny, případně osobně v kanceláři školní jídelny nebo telefonicky na čísle 778 061 730. Odhláška na příští vyučující  den je možná pouze do 10:30 hodin. Poslední dva pracovní dny v červnu se odhlášky z provozních důvodů nepřijímají.

5. Jídelní lístek

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše sledovaných potravin. Jídelní lístek je vyvěšen u objednávkového terminálu a na internetových stránkách školy. Volbu jídla provádí strávník v internetovém programu www.e-jidelnicek.cz nebo prostřednictvím objednávkového terminálu. Strávník má objednán oběd č. 1. Ve zkušebním provozu bude možno zvolit ve vybraných dnech také oběd č. 2, který bude realizován pouze při minimálním počtu 10 objednávek. Změny v jídelníčku jsou možné z provozních důvodů.

6. Ukončení stravování, vyúčtování stravného

Vyúčtování se provádí v měsíci červenci, přeplatky jsou vráceny na účet. Vyúčtování je možné i v průběhu školního roku, ale jen na osobní žádost.  Ukončení stravování strávník nebo zákonný zástupce oznámí v kanceláři školní jídelny. Zároveň zruší trvalý příkaz.

Případné další informace poskytne vedoucí ŠJ p. Kobrlová na tel. 778 061 730. Děkujeme za spolupráci.