Děkujeme, že jste si pro základní vzdělání vašich dětí vybrali naši školu.

 

ŠKOLU OTEVŘENOU PRO VZÁJEMNOU KOMUNIKACI A RESPEKT VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH ŽÁK – UČITEL – RODIČ

Naší prioritou je Vaše spokojenost a spokojenost Vašich dětí, které budou poznávat a objevovat nové s ohledem na individualitu každého dítěte.

 

Důležité informace pro rodiče budoucích prvňáčků:

Informace o průběhu zápisu do 1. tříd na ZŠ TGM a MŠ Dolní Bousov pro školní rok 2020/2021

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto:

36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Přihlášení Vašeho dítěte proběhne během zápisu ve dnech 2. – 3. 4. 2020.

Zápis se koná:

 ve čtvrtek  2. dubna 2020 od 13.00 do 15.30 hodin pro děti z MŠ Rohatsko, MŠ Obruby a ostatních školek, děti po odkladu povinné školní docházky
 v pátek 3. dubna 2020 od 12.00 do 16.00 hodin pro děti z MŠ Dolní Bousov


Povinná školní docházka ve školním roce 2020/ 2021 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2014. Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené od 1. 9. 2014 do 30. 6. 2015.

Rodiče (zákonní zástupci) doprovázející děti k zápisu předloží:

  • rodný list
  • doklad o trvalém bydlišti dítěte (občanský průkaz rodiče)
  • vyplněnou žádost o přijetí
  • vyplněný dotazník pro tvorbu školní matriky (k vyzvednutí v MŠ, ke stažení na www. zsdb.cz)

Každé dítě při příchodu k zápisu obdrží od školy registrační  číslo

 

 Odklad povinné školní docházky

37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

Diagnostiku dětí, u kterých zákonní zástupci žádají udělení odkladu školní docházky, provádí školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborný lékař nebo klinický psycholog. Ředitel následně rozhoduje o udělení odkladu povinné školní docházky, je-li žádost podána v době zápisu dítěte k povinné školní docházce i s oběma doporučujícími posudky.

Doporučení pro rodiče:

Pokud jsou rodiče rozhodnuti, že budou žádat o odklad školní docházky, je vhodné zajistit si výše doporučující posudky před dubnovým termínem zápisu. Pokud dne 2. nebo 3. dubna 2020 budou tyto dokumenty předloženy ředitelce školy spolu s žádostí o odklad povinné školní docházky, může povolit odklad již v termínu zápisu, tedy 2. a 3. dubna 2020.

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Oznámení o přijetí dítěte bude zveřejněno na webových stránkách školy v sekci aktuality. Seznamy přijatých dětí budou zveřejněny  také ve vývěsní skříňce.

Dítě na všech těchto místech bude zveřejněno pod registračním číslem, které zákonní zástupci obdrží při zápisu, ne pod jménem dítěte.

Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v ZŠ TGM a MŠ Dolní Bousov do 1. ročníku od 1. 9. 2020 si zákonní zástupci budou moci vyzvednout na schůzce rodičů budoucích prvňáčků.

 

 

Jak připravit dítě na zápis?

Přípravě předškoláků se intenzivně věnují v mateřských školách, kde vám paní učitelky jistě individuálně poradí, jak konkrétně s vaším dítětem pracovat. Zápis není v žádném případě přijímací zkouškou, je pouze příležitostí otestovat si, jak je vaše dítě připraveno na zahájení školní docházky. Během setkání s paní učitelkou proběhne řízený motivační rozhovor s dítětem a test školní zralosti, který nám přinese vstupní informace o našem budoucím prvňáčkovi. K přípravě nejen k zápisu, ale především k zahájení školní docházky, můžete využít doporučení MŠMT (ke stažení v přílohách).

Kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

 

Ředitel Základní školy TGM a Mateřské školy Dolní Bousov, Školní 74, příspěvková organizace, Mgr. Kateřina Karnová, stanovuje kritéria pro přijetí žáků do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2020/2021:

  1. Přednostně budou přijati žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Základní školy TGM a Mateřské školy Dolní Bousov, Školní 74, příspěvková organizace, stanoveném Obecně závaznou vyhláškou Města Dolní Bousov č.1/2017, která nabyla účinnosti dne 5. 1. 2018, vymezující školské obvody základních škol tzv. spádový obvod.

V případě, že bude možno přijmout žáky s místem trvalého pobytu mimo spádový obvod školy, budou o přijetí těchto žáků rozhodovat pomocná kritéria:

  1. Sourozenec žadatele o přijetí je již žákem Základní školy Školní 74, příspěvková organizace.
  2. Ostatní žadatelé o přijetí.

V případě převisu počtu žadatelů v rámci jednotlivého kritéria 2. a následně kritéria 3. se bude o přijetí rozhodovat losováním.

Pro školní rok 2020/2021 otevíráme 2 třídy pro první ročník. Počet přijímaných dětí se odvíjí od naplnění maximální kapacity školy, tj. 430 žáků, předpoklad 24 žáků v jedné třídě.

 

 

 

Soubory

Desatero pro rodiče dítěte předškolního věku.pdf

Dotazník pro tvorbu školní matriky.pdf

Dotazník pro tvorbu školní matriky.xlsx

Kritéria pro přijetí do ZŠ Dolní Bousov.pdf