Školská rada

Činnost Školské rady
Činnost školské rady je upravena školským zákonem (Zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění § 167 a § 168).

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Úkoly školské rady
vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny,
schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru, hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
podává podněty o oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

 

Členové školské rady
Aktuální složení školské rady pro období 2019 – 2021

 

Jmenovaní zřizovatelem:
Miroslav Boček
Pavel Kubeček
Dominik Olbrich

Zvolení zákonní zástupci žáků:
Olga Třísková
Radka Oudrnická
Zdeněk Jinoch

Zvolení pedagogičtí pracovníci:
Mgr. Zdeňka Skálová
Mgr. Vlastislav Kopecký
Radka Nechanská