Školní rada

Členové Školní rady jsou vždy dva zástupci z každé třídy, od 2. třídy výše. Pravidelně se schází na schůzkách 1x za měsíc s ředitelkou školy.

Cíle:

připomínky a náměty ke zlepšení chodu školy, řešení problémů vzniklých během školního roku
seznámení žáků s plánovanými akcemi na další měsíc
vytvoření zázemí pro vyslovení názorů a námětů žáků týkajících se života školy
zapojení žáků do života školy
spolupodílení se na dodržování pravidel školy
organizace školních akcí, soutěží, projektů
spolupráce s vyučujícími
učení žáků lepším komunikačním dovednostem mezi sebou, ve vztahu k vyučujícím a všem dospělým
vést žáky k aktivnímu přístupu při dění ve škole
pěstovat pěkné vztahy mezi žáky, vzájemnou pomoc a respekt

Povinnosti a práva:

pravidelně se účastní jednání parlamentu, kde projednávají společné problémy nebo návrhy svých tříd
zvolení zástupci prezentují názory celé třídy
žáci se účastní života školy a školních akcí
mohou přijít s vlastními návrhy a nápady
předkládají vedení školy své připomínky a návrhy, mohou navrhnout řešení některých problémů
žáci podněcují spolupráci mezi třídami a snaží se do svých projektů zapojit všechny spolužáky